Över 20 års erfarenhet inom UX/interaktionsdesign


David började att jobba med UX/interaktionsdesign design långt innan ordet var uppfunnet, eller åtminstone ett välkänt begrepp inom IT branschen.

På ett användarcentrerat arbetssätt tar David fram design till digitala tjänster och produkter som användarna tycker om, förstår och lätt kan hantera och samtidigt bidrar till verksamhetsnytta.

Att genomföra behovkartläggningar för verksamhet och användare , ta fram användarflöden, wireframes, skapa interaktiva prototyper och genomföra användbarhetstester är några av de metoder David använder sig av för att skapa en optimal lösning med största möjliga nytta.

Jobbstatus
UX/Interaktionsdesigner på Softronic

CV summering


Fyra uppdrag i urval

UX/Interaktionsdesigner | Softronic

Augusti 2018 – Nu | Stockholm, Sverige

Softronic ett av Sveriges ledande konsultföretag. Erbjuder ett brett utbud av IT- och managementtjänster och tar helhetsansvar för kundens behov.

Som UX/interaktionsdesigner på Softronic är Davids huvudfokus inom UX research, interaktionsdesign och användbarhetstestning.

Verktyg

Lucidchart | Balsamiq Mockups | Sketch | Photoshop | Illustrator | Google Docs | Office 365 | JIRA | Trello

Metoder

Intervjuer | Enkätundersökningar | Personas | Workshops | Expertutvärdering | Omvärldsanalys | Effektkartläggning | Kundresor | User Story Mapping | Användarflöden | Wireframing | Mockups | Prototyper | Användbarhetstestning


UX/Interaktionsdesigner | TMPL Solutions / SPLIT STOCKHOLM

Som konsult via SPLIT STOCKHOLM arbetade David med olika uppdrag, allt från framtagning av webbplatser/webbtjänster till affärssytem, oftast stationerad ute hos kund.

Ett av de längre uppdragen var för TMPL Solutions i Uppsala.
TMPL Solutions erbjuder IT-lösningar för fastighetsbranschen, med inriktning mot smarta hem, energimonitorering, servicetjänster och social interaktion.

Davids arbete bestod främst av att ta fram lösningsförslag till digitala produkter inom nyproduktion, fastighetsförvaltning och boende. För att förstå behoven använde David sig av metoder såsom
intervju, genomförande av workshops runt exempelvis effektkartläggning och användbarhetstestning. För att kommunicera lösningsförslagen använde sig David av prototyping på olika nivåer.

Verktyg

Lucidchart | Balsamiq Mockups | Photoshop | Illustrator | Dreamweaver | Google Docs | Office 365 | JIRA | Trello

Metoder

Intervjuer | Omvärldsanalys | Effektkartläggning | Workshops | User Story Mapping | Användarflöden | Wireframing | Mockups | Prototyper | Användbarhetstestning


UX/Interaktionsdesigner | Daresay Digital Agency

Juni 2015 – Juni 2017 (2 år) | Stockholm, Sverige

Daresay is a digital agency that specialises in empowering and transforming their clients’ businesses through game-changing customer experiences.

Som konsult via Daresay ingick David i ett längre projekt för Ericsson Cloud System som bygger infrastrukturtjänster (IaaS), med inriktning mot telekomindustrin. Lite förenklat, ett system för administration och övervakning av virtuella datacenter.

Davids arbetsuppgifter bestod i huvudsak av framtagning av koncept till nya funktioner och förslag till förbättringar av användargränssnitt/interaktionsdesign för systemets befintliga funktioner. Metoder David använde sig av var bland annat wireframing, visuella designskisser och skapande av interaktiva prototyper. Viktigt var att systemet skulle följa strukturen för Ericssons övriga digitala produkter. För att förstå behoven skaffade David sig kunskap från bland annat omvärldsanalys, verksamhetsexperter, slutanvändare och övriga teammedlemmar i projektet.

Verktyg

Lucidchart | Balsamiq Mockups | Photoshop | Illustrator | Dreamweaver | Google Docs | Office 365 | JIRA | Trello

Metoder

Intervjuer | Workshops |  Användarflöden |  Wireframing | Mockups | Prototyper | Användbarhetstestning


UX/Interaktionsdesigner | Mira Network

November 2012 – Oktober 2014 (2 år) | Stockholm, Sverige

Mira Network är specialiserade på molnbaserade verksamhetssystem (SaaS) för organisationer som bedriver kommersiell utbildning och högre utbildningar (universitet, högskolor etc.)

Davids arbetsuppgifterna bestod av behovskartläggning för verksamhet och användare (intervjuer, fältstudier, UX workshops m.m), interaktionsdesign (wireframing och prototyping på olika nivåer), stötta kunder vid acceptanstest och genomföra användbarhetstester. David hade även uppdrag inom operativ projektledning.

Exempel på ett större projekt David arbetade med:
Ansvarig UX designer samt operativ projektledare för framtagning av ett system för att hantera utbytesstudenter på Lunds universitet.

Verktyg

Pencil Project | Balsamiq Mockups | Photoshop | Illustrator | Dreamweaver | Google Docs | Targetprocess


Webb- och interaktionsdesigner | Vitec

2010 – 2012 (2 år) | Stockholm, Sverige

På Vitec var David anställd inom Affärsområde Mäklare, som erbjuder kompletta affärssystem för fastighetsmäklare och webbaserade tjänster för såväl mäklare som slutanvändare.
Exempel på  större projekt David arbetade med i rollen som designer:
• Fastighetsmäklar-app för hantering av bostadsaffärer utanför kontoret.
• Molnbaserad tjänst för inredningsval för bostadsköpare inom nyproduktion (Skanska, HSB och Peab).

Verktyg

Pencil Project | Photoshop | Illustrator | Dreamweaver | Visual Studio | Microsoft Office

Urval av utbildningar/kurser

Art Direction & Grafisk Kommunikation | Berghs school of communication

Strategi, koncept och visuellt genomförande m.m.


Effektkartläggning | inUse Academy

Kravställa nyttan för användarna och verksamheten med hjälp av en effektkarta.


Tillgängliga Webbplatser | Funka

UX och tillgänglighet online.


Praktisk projektledning | Wenell

Projektorganisationens roller, samspel och ansvarsfördelning m.m.

Digital produktion | Marknads/media Akademin

Design (visuell och interaktionsdesign) och produktion för digitala medier, från koncept till färdig produkt.

Se fullständigt CV här (pdf)

Designprocessen

Hur David arbetar i designprocessen kan skilja sig beroende på projektets olika förutsättningar. Faktorer som kan påverka är ekonomi, organisation och projektmodell m.m. Davids insatser blir ofta en kombination av delar inom nedanstående områden.

  Förstå och undersöka

I den första fasen studerar David tekniken/ processerna inom verksamheten och sätter sig in i verksamhetens mål och användarnas behov.

Exempel på  metoder:

  • Benchmarking – Analys/utvärdering av liknande produkter/tjänster.
  • Intervjua verksamhetsexperter.
  • Intervjuer och observationer av verkliga användare.
  • Ta fram personas
  • Håller workshops runt exempelvis effektkartläggning.

 Utförande (leverera till utvecklare)

Beroende på projektmetod m.m. ser det olika ut hur David lämnar över sitt arbete till utvecklare.

Vanligast är att David deltar på Sprintplaneringsmöten med utvecklingsteamet, där David går igenom sina wireframes eller mockups över det som ska utvecklas.

 Ta fram design

Utifrån användarinsikter David skaffat sig, tar han fram design (interaktionsdesign och ibland även visuell design) som ska lösa användarnas behov, men självklart även verksamhetens mål och behov. Att kontinuerligt få input av användare och verksamhetsexperter ser David som en viktig del i denna fas.

Den här kreativa och undersökande fasen itereras oftast många gånger om.

Exempel på  metoder:

  • Användarflöden
  • Informationsstrukturer
  • Wireframing (trådskisser)
  • Mockups (visuella designskisser)
  • Interaktiv prototyp

 Säkra kvaliteten

För att säkra att lösningen blivit byggd som det är tänkt går David igenom den med beställaren.
David genomför användbarhetstester på användare inom målgrupperna, för att identifiera eventuella användbarhetsproblem.
Detta sker kontinuerligt under hela processen, inte bara efter slutleverans.
Exempelvis med prototyper på extra kritiska funktioner.

Arbetsexempel

Hej! Är du nyfiken på Davids arbetsexempel. De ligger bakom inloggning, men skicka mig ett mail så får du lösenordet! david@daviddesigner.se